Shri Krushna Aarati | श्रीकृष्णाची आरती

Photo of author

श्रीकृष्णाची आरती

Shri Krushna Aarati | श्रीकृष्णाची आरती | by sant Eknath maharaj from Paithan. He was was a great Bhakta of Lord Krishna.

ओवाळूं आरती मदनगोपाळा ।
श्यामसुंदर गळां वैजयंतीमाळा ॥ धृ० ॥
चरणकमल ज्याचें अति सुकुमार ।
ध्वजवज्रांकुश ब्रीदाचा तोडर ॥ १ ॥
नाभिकमळ ज्याचें ब्रह्मयाचें स्थान ।
हृदयीं पदक शोभे श्रीवत्सलांछन ॥ २ ॥
मुखकमल पाहतां सुखाचिया कोटी ।
वेधले मानस हारपली दृष्टी ॥ ३ ॥
जडितमुगुट ज्याचा दैदीप्यमान ।
तेणें तेजें कोंदलें अवघें त्रिभुवन ॥ ४ ॥
एका जनार्दनीं देखियेलें रूप ।
पाहतां अवघें झाले तद्रूप ॥ ५ ॥

– संत एकनाथ

टीप १ – संत एकनाथ महाराज रचित मूळ आरतीत ध्वजवज्रांकुशरेखा चरणीं असे आहे. आरती लयीत म्हणता यावी, यासाठी ध्वजवज्रांकुशरेखा चरणीं याऐवजी ध्वजवज्रांकुश अशी शब्दरचना केली आहे. आरती लयीत म्हटल्याने भावजागृती होण्यास मदत होते. येथे भावजागृती हा उद्देश असल्याने असे केले आहे.

यह भी पढ़ें: –

यूट्यूब चॅनल देखें: –

3 thoughts on “Shri Krushna Aarati | श्रीकृष्णाची आरती”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.