Namokar Mantra – Namo ArihantaNam | णमोकार मंत्र – णमो अरिहंताणं 1008

णमोकार मंत्र | Namokar Mantra in Hindi णमो अरिहंताणं,णमो सिद्धाणं,णमो आयरियाणं,णमो उवज्झायाणं,णमो लोए सव्व साहूणं,एसोपंचणमोक्कारो, सव्वपावप्पणासणो ।मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमम हवई मंगलं । Namokar Mantra … Read more